6. IS DE BIJBEL TE VERTROUWEN?

Soms wordt deze vraag beantwoord door de bekende woorden van 2 Timoteüs 3:16 (KJV) te herhalen: “De gehele Schrift is gegeven door inspiratie van God”.  Maar waarom zouden we deze ingrijpende bewering accepteren?

Ik heb vrienden in de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints die een speciale uitgave van de King James Version gebruiken. Op de titelpagina wordt het beschreven als een geïnspireerde herziening door de profeet Joseph Smith.  In het voorwoord staat dat de correcties, waarvan velen duidelijk de Mormon geloofsovertuiging ondersteunen, “door rechtstreekse openbaring van God zijn aangebracht.”

Met alle respect voor de overtuigingen van mijn vrienden, hoe kan ik weten of deze ruime bewering waar is? Sommige van mijn Mormoonse vrienden antwoorden: “Als u gelooft heeft, zal God u laten zien dat onze profeet de waarheid schrijft”.

Het Book of Mormon sluit af met een soortgelijke aanspraak op goddelijk gezag: “‘En wanneer gij deze dingen zult ontvangen, vermaan ik u dat gij God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus zult vragen, indien deze dingen niet waar zijn; en indien gij met een oprecht hart, met een oprechte bedoeling, met geloof in Christus, zult vragen, zal Hij u de waarheid daarvan openbaren, door de kracht van de Heilige Geest moogt gij de waarheid van alle dingen kennen. En God zal u tonen, dat wat ik geschreven heb, waar is” (Moroni 10:4,5, 29).

Ik heb vrienden die zich verheugen in hun vertrouwen in Christus en die ernstig bidden dat de Heilige Geest hen naar de waarheid zal leiden, maar die het niet in hun hart vinden om de beweringen van het Book of Mormon of de “geïnspireerde herziening” van de King James-versie te aanvaarden.  Verwerpen zij dan de waarheid? 

Misschien is de meest bijzondere Bijbel in mijn verzameling wel een kopie van het Nieuwe Testament “As Revised and Corrected by the Spirits”. Gepubliceerd in New York in 1861, beschreef het zichzelf als een herziening van het Nieuwe Testament, gemaakt door Jezus en enkele van de apostelen, die “persoonlijk in de geest” terugkwamen om de nodige correcties aan te brengen.

In het voorwoord wordt uitgelegd dat “vele fouten in de Schrift zijn gekomen” door toedoen van “ontwerpende mannen”.  De “gecorrigeerde” versie van de Bijbel leert dat ‘de opstanding betekent {[sic]} alleen de opstanding van de geesten”; dat “de hemel is een toestand van geluk zonder rekening te houden met de plaats”; dat “de Heilige Geest van God dezelfde geest is van een of andere heilige persoon die ooit menselijk is geweest”.

Het voorwoord sluit af met deze gezaghebbende uitnodiging: “Beste lezer, vertrouw op God, die alles gemaakt heeft naar de raad van zijn eigen wil.  De Heilige Geesten voelen veel belangstelling voor dit werk, en de geesten die het gecorrigeerd hebben, verlangen dat de wereld deze correctie zal ontvangen als zijnde van henzelf afkomstig, geleid door God zelf, wat waar is.  “De auteur van het voorwoord is dan genoemd – “Jezus, de Christus”.

Er is geen aarzeling in de formulering van deze bewering.  Moeten we het dan geloven?

Het gevaar van het overhaast aanvaarden van beweringen wordt dramatisch geïllustreerd in de Sears, Roebuck-catalogus van 1902.  De sectie over geneesmiddelen biedt snelle verlichting voor kwalen die de moderne geneeskunde nog steeds moeite heeft te verhelpen.  Alle komen met een absolute garantie van Sears.

Er is Sure Cure voor de tabaksgewoonte, de drankgewoonte de opium en morfine gewoonte, en obesitas. Er is het Mexican Headache Cure, “positief gegarandeerd” om splijtende hoofdpijn binnen een kwartier te verlichten.  Er is Dr. Rose’s French Arsenic Complexion Wafers, “perfect onschadelijk” en gegarandeerd om iedereen mooi te maken, “wat uw misvormingen ook mogen zijn”.

Dan is er Dr. Hammond’s Nerve and Brain Pills, “positief gegarandeerd” om een eindeloze lijst van kwalen te genezen, zelfs een slecht geheugen.  “Het maakt niet uit wat de oorzaak is of hoe ernstig uw problemen zijn, Dr Hammond’s Dr. Hammond’s Nerve and Brain Pills zal u genezen”. De aarzelende klant wordt ervan verzekerd dat alle Sears medicijnen zijn voorzien op basis van recepten van de “hoogste medische autoriteiten ter wereld”, en hij wordt gewaarschuwd om “op te passen voor kwakzalvers die adverteren om mannen bang te maken voor het betalen van geld voor remedies die geen verdienste hebben”.

Sears, Roebuck zou vandaag de dag de eerste zijn om zijn klanten aan te sporen deze ongelooflijke beweringen niet te geloven!

Overal om ons heen, op het gebied van religie, in de markletplaats, op het televisiescherm, worden we voortdurend geconfronteerd met concurrerende beweringen.  Het is duidelijk dat dit allemaal niet waar kan zijn.  We zouden er goed aan doen om het advise van Paulus op te volgen om “alles te testen; hou vast wat goed is.” (1 Tessalonicenzen 5:21).

De Bijbel is het meest geteste boek dat ooit is geschreven.  Door gelovigen en sceptici is het van kaft tot kaft onderzocht, elk hoofdstuk, elk vers, zelfs elk woord.  Er zijn duizenden boekdelen over dit Boek geschreven.

Het is een overweldigende ervaring om in het Bijbelse gedeelte van een grote universiteitsbibliotheek, de Library of Congress, de British Museum, te staan en te beseffen dat een leven lang niet genoeg zou zijn om alles te lezen wat door de eeuwen heen over elk aspect van de Schrift is geschreven.  Alleen al de studie van de duizenden Bijbelse manuscripten en andere oude bronnen van de tekst absorbeert de voortdurende aandacht van generaties samenwerkende geleerden over de hele wereld.

Al dit onderzoek van de Bijbel heeft niet alle onderzoekers tot dezelfde conclusies geleid.  Maar het onderzoek van zelfs de meest sceptische van de critici heeft vaak alleen maar gediend om de toenemende verzameling van informatie over het Boek te vergroten.  En dit alles is beschikbaar voor degene die vandaag de dag vraagt: “Is de Bijbel te vertrouwen?”

Denk nog eens na over 2 Timoteüs 3:16: “Alle Schriftteksten zijn door God geïnspireerd”.  Hoeveel moet er in het woord “alle” worden opgenomen?

Als ik naar de Bijbel kijk in mijn New King James, de Good News Translation, de New International, of de meeste andere Protestantse versies, vind ik een totaal van zesenzestig boeken.  Maar als ik in mijn Rheims-Douay, New American, Knox, of andere Katholieke versies kijk, vind ik dezelfde zesenzestig boeken plus een aantal extra boeken die algemeen bekend staan als de Apocrypha.

Sommige van deze apocriefe geschriften, zoals de toevoegingen aan Ester en Daniël, zijn ingeweven als integraal onderdeel van de zesenzestig boeken.  In de versie die door Protestanten of Joden wordt gebruikt, zijn er twaalf hoofdstukken in het boek Daniël en dertig verzen in hoofdstuk 3.  Maar in de katholieke Bijbels heeft Daniël veertien hoofdstukken en één honderd verzen in hoofdstuk 3.  Wanneer een vroom Rooms-Katholiek net voor zijn ochtendgebed Daniël 14 heeft gelezen, kan hij zich in zijn Bijbel tot 2 Timotheüs 3:16 wenden en er zeker van zijn dat alles in zijn versie van de Schrift geïnspireerd is door God. Of is dat de bedoeling van dit beroemde vers?

Jezus scheen altijd vertrouwen te hebben in de Bijbel die hij gebruikte.  In zijn Bergrede zei Jezus: “Denk niet dat ik ben gekomen om de wet en de profeten af te schaffen; ik ben gekomen om ze niet af te schaffen, maar om ze te vervullen” (Matteüs 5:17).  Na de opstanding herinnerde Hij zijn discipelen eraan dat “alles wat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen over Mij geschreven staat, in vervulling moet gaan” (Lucas 24:44).  In deze twee verklaringen onderschreef Jezus de boeken van het Oude Testament zoals die in die tijd gebruikelijk waren.

Door de jaren heen, toen de geschriften van het Oude Testament verschenen, werden ze geleidelijk aan geordend in drie groepen of afdelingen.

De eerste vijf boeken van de Bijbel vormden de verdeling die de Wet of de Wet van Mozes werd genoemd.

Jozua, Rechters, Samuël, Koningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf kleine profeten (Hosea tot Maleachi) vormden de verdeling die de Profeten werden genoemd.  Soms, zoals in Mattheüs 5:17, werd het hele Oude Testament aangeduid met de naam van deze eerste twee afdelingen, de Wet en de Profeten.

De overgebleven boeken van het Oude Testament vormden de derde verdeling, bekend als de Schriften, de groep die door Jezus “de psalmen” werd genoemd, waarbij de Psalmen het eerste boek in de groep waren.

De negenendertig boeken in deze drie afdelingen vormden de canon van het Oude Testament.  Canon betekent “maat” of “regel”. Een canoniek boek is dus een boek dat tot een bepaalde norm meet.

In de begin jaren van de Christelijke kerk werden zevenentwintig andere documenten beschouwd als meetbaar tot de standaard en werden uiteindelijk in de canon van het Nieuwe Testament gerangschikt.

Maar de canonieke zesenzestig waren niet de enige religieuze boeken in omloop die een schijn van Bijbelsheid hadden.  In feite waren er meer boeken die als niet-canoniek werden beoordeeld dan als gezaghebbend werden geaccepteerd.  Veel van deze boeken werden geschreven in de periode tussen de Testamenten en vertoonden veel gelijkenis met boeken die al in de canon stonden.  Zij droegen zulke titels De Wijsheid van Salomo, Prediker, De Brief van Jeremia, Judith, Tobit, Bel en de Draak, Susanna, Eerste en Tweede Maccabeeën, de Boeken van Adam en Eva, de Martelaarschap van Jesaja, Eerste en Tweede Henoch.

Een twaalftal van deze boeken werd door de Joden die buiten Palestina woonden als voldoende belangrijk beschouwd om te worden opgenomen in de andere boeken van het Oude Testament.  Uiteindelijk werden zij een integraal onderdeel van de Griekse vertaling van het Oude Testament die in de derde en tweede eeuw voor Christus was opgesteld voor de Grieks sprekende Joden in Egypte. Deze versie van het Oude Testament, de Septuagint genoemd, werd de veelgebruikte Bijbel van de oer Christelijke kerk.

Sommige Katholieke geleerden die deze extra boeken accepteren als beloning in het Oude Testament wijzen er graag op dat Timoteüs een Griek is (Handelingen 16:1).  Natuurlijk gebruikte hij dan de Septuagint; en de Septuagint bevatte de extra boeken.  Bijgevolg, toen Paulus schreef, “De gehele Schrift is geïnspireerd door God”, omvatte hij de extra boeken van het Oude Testament als evenzo canoniek!

Het is daarom veelbetekenend dat het Grieks van 2 Timotheüs 3:16 vertaald mag worden, zoals in de New English Bible en andere vertalingen, “Elke geïnspireerde Schrift heeft zijn nut”.  Dit suggereert eerder dat de apostel Timoteüs zich eraan herinnerde dat, hoewel er veel Schriften in omloop waren, alleen die Schrift die geïnspireerd is door God, nuttig is.

Orthodoxe Joden — met name degenen die betrokken waren bij het behoud van het Hebreeuwse Oude Testament — accepteerden nooit de extra boeken als canoniek.  Zij beschouwden hen eerder als “apocrief”, of “verborgen”, een minachtend woord die suggereerde dat ze het verdiende om als vals of heretisch word beschouwd en uit de distributie worden genomen.

Toen de Katholieke geleerde Jérôme, Hebreeuws leerde ter voorbereiding op zijn herziening van de Latijnse Bijbel ongeveer 400 na Christus, was hij het eens met dit oordeel, dat de extra boeken van het Oude Testament niet meetellen.  Hij drong erop aan dat al die boeken die niet in de Hebreeuwse canon waren opgenomen, zouden worden herkend als apocrief.

Door de eeuwen heen hebben veel andere katholieke theologen en kerkleiders dezelfde positie ingenomen als Jérôme.  Zelfs Kardinaal Cajetan, Luthers tegenstander in Augsburg, verklaarde zich akkoord, in 1518, met de Hebreeuwse canon en drong erop aan dat de boeken die door Jérôme als apocrief worden erkend, niet worden gebruikt voor geloofsleer.

Desondanks, behoudt de Apocriefen nog steeds dezelfde positie in de Latijnse Bijbel als in de Griekse Septuagint.  Dit geldt ook voor Engelse vertalingen van het Oude Testament uit het Latijn in plaats van het oorspronkelijke Hebreeuws en Aramees.  De Bijbel van 1382 van de protestantse Johannes Wycliffe was er een van.

Luther verzamelde de apocriefe boeken in zijn Duitse Bijbel van 1534 in een afdeling tussen de Testamenten en voegde deze identificatie toe:  “APOCRYPHA— dat wil zeggen, boeken die niet gelijk zijn aan de Heilige Schrift en toch nuttig zijn en goed te lezen zijn.”

Als reactie op de kritiek van Protestantse heeft het Katholieke Concilie van Trente op 8 april 1546 verklaard dat de apocriefe boeken op drie uitzonderingen na, als heilig en volledig canoniek moeten worden geaccepteerd.

Alle de Protestantse Engelse Bijbels uit de zestiende eeuw bevatten de Apocriefen waar Luther ze had geplaatst.  Op mijn bureau bewaar ik een prachtige kopie van de originele King James Version, een exacte twintig-pond replica van de eerste editie uit 1611.  Tussen de Testamenten staan de boeken van de Apocriefen.  In feite werden deze betwiste boeken regelmatig opgenomen in de Protestantse Engelse Bijbels tot een besluit in 1827 van het Britse en Buitenlandse Bijbelgenootschap dat de regels van het genootschap de verspreiding van de niet-kanonieke boeken verbood.  Het Amerikaanse Bijbelgenootschap kwam tot dezelfde conclusie.

Hoe kan men voor zichzelf beslissen welke boeken zijn vertrouwen waard zijn?  Hoe zit het met alle andere boeken die door zowel Joden, Protestanten als Katholieken als niet-canoniek worden beschouwd?  Aan welke standaard kan een boek worden herkend als “het voldoet aan de norm”?

De ontstaansgeschiedenis van de extra boeken geeft enkele aanwijzingen.  De meningen van de eeuwenlange gelovigen mogen niet over het hoofd worden gezien.  Maar uiteindelijk is niets zo overtuigend als het lezen van de boeken zelf.

De gemakkelijkste beslissing kan worden genomen over de apocriefe geschriften die naar hetzelfde patroon als de boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven.  Dit zijn onder andere apocriefe evangeliën, handelingen, brieven en openbaringen.

In het zogenaamde Evangelie van Thomas, dat al in de tweede eeuw na Christus is geschreven, wordt een verhaal verteld over de jongen Jezus die op een Sabbatdag bij de beek speelt en uit de vochtige klei mussen vormt.  Toen zijn vader hiertegen bezwaar maakte op de sabbat, riep Jezus uit, “Ga weg”!  “En de mussen namen hun vlucht en gingen fluitend weg.

Bij een andere gelegenheid, volgens dit apocriefe boek, liep een jongen tegen Jezus aan en stootte hem tegen de schouder.  Jezus vervloekte de jongen en hij stierf.  “De ouder van het dode kind kwam tot Jozef en gaf hem de schuld en zei: ‘Aangezien u zo een kind hebt, kunt u niet bij ons in het dorp wonen, of hem anders leren te zegenen en niet te vervloeken.  Want hij doodt onze kinderen.’” 

De Handelingen van Petrus vertelt hoe Simon de tovenaar de menigte verbaasde door over de stad Rome te vliegen!  Maar Petrus bad dat hij zou vallen en zijn been in drie plekken zou breken.  En het is zo gebeurd!

De Handelingen van Johannes vertellen over deze buitengewone ervaring van Johannes en de gehoorzame pissebedden.  De vertaling is afkomstig uit de editie van 1965 van het Nieuwe Testament Apocrypha door Edgar Hennecke, Wilhelm Schneemelcher en R. McL. Wilson:

“En op de eerste dag kwamen we aan bij een eenzame herberg; en terwijl we probeerden een bed voor Johannes te vinden, zagen we een merkwaardig ding.  Er lag daar ergens een bed dat niet was opgemaakt; dus spreidden we de mantels die we erover droegen, en smeekten hem erop te gaan liggen en zich op zijn gemak te stellen, terwijl de rest van ons op de grond sliep.  Maar toen hij ging liggen, had hij last van de insecten; en toen ze hem steeds meer lastig werden, en het al middernacht was, zei hij tot hen in het gehoor van ons allen: ‘Ik zeg u, insecten, om u te gedragen, één en al; u moet uw huis voor vanavond verlaten en op één plaats stil zijn en afstand houden van de dienstknechten van God’.  En terwijl wij lachten en doorgingen met praten, ging Johannes slapen; maar wij praatten rustig door en dankzij hem werden wij niet gestoord.

En toen de dag werd, stond ik eerst op, en Verus en Andronicus stonden ook op; en we zagen dat bij de deur van de kamer die we hadden genomen, zicheen massa insecten hadden verzameld; en toen we verbaasd waren over het grote aantal van hen, en al de broeders waren wakker geworden vanwege hen, ging Johannes verder met slapen.  En toen hij wakker werd, legden wij hem uit wat wij gezien hadden.  En hij ging (op) bed zitten en keek hen aan en zei: ‘Daar gij u hebt gedragen en naar mijn correctie hebt geluisterd, ga (terug) naar uw eigen plaats’. En toen hij dit had gezegd en opstond uit het bed, kwamen de insecten terug van de deur naar het bed en klommen tegen zijn benen omhoog en verdwenen in de gewrichten.  Toen zei Johannes opnieuw: ‘Dit schepsel luisterde naar de stem van een man en hield zich rustig en gehoorzaam op; maar wij die de stem van God horen, zijn ongehoorzaam aan zijn geboden en onverantwoordelijk; hoe lang gaat dit nog door?

Enkele vroegchristelijke groepen hebben enkele van de apocriefe boeken van het Nieuwe Testament als gezaghebbend geaccepteerd.  Maar het is het bijna unanieme oordeel van de hele Christelijke kerk dat de extra boeken van het Nieuwe Testament niet voldoen aan de waardigheid en het gezond verstand van de reeds beoordeelde canonieke boeken.

De apocriefe boeken van het Oude Testament die door zowel Katholieken, Protestanten als Joden zijn afgewezen, worden Pseudepigrapha genoemd, wat “ten onrechte benoemd” betekent. Velen van hen bevatten materiaal dat duidelijk inferieur is en een plaats onder de geschriften van de grote Hebreeuwse profeten onwaardig is.

Als het gaat om de apocriefe boeken die zijn toegelaten tot de Katholieke canon, vereist de beslissing een meer zorgvuldige afweging.  Een deel van het inhoud, zoals de verhalen van Bel en de Draak, lijken niet meer serieus dan de anekdotes in de Apocriefen van het Nieuwe Testament.  Maar het Boek van de Eerste Maccabeeën bevat een waardevolle geschiedenis.  Ecclesiasticus en de Wijsheid van Salomo bevatten vele wijze en vrome zegswijzen.

Luther maakte bezwaar tegen de Apocriefen op grond van het feit dat het ideeën leerden die in strijd zijn met de boeken van de Hebreeuwse canon.  Onder hen waren de geloofsleer van het vagevuur en de effectiviteit van het gebed voor de doden (2 Maccabeeën 12:43-45).  Hij merkte ook de grote nadruk op het verdienen van genade door goede werken (Tobit 12:9; Ecclesiasticus 3:3; 2 Esdras 8:33; en anderen).

Voor mijn eigen tevredenheid heb ik meer dan eens de gehele beschikbare collectie Bijbelse en apocriefe documenten zoveel mogelijk in één keer gelezen.  Het duurt maar een lang weekend en het is de moeite waard.  Als ik bij het laatste boek van de Apocriefen lees en bij het Nieuwe Testament aankom, heb ik nog verse herinneringen aan Genesis en Maleachi, 1 Esdras en 2 Maccabeeën, het Jubileumboek en het Verhaal van Ahikar, Mattheüs en Openbaring, het Evangelie van de Hebreeën en de Openbaringen van Petrus en Paulus.

Binnen dié totale context nemen de zesenzestig boeken van de Oud en Nieuw Testamentische canonieken altijd een bijzondere plaats in.

Het is niet zo dat de boeken van de Apocriefen en de Pseudpigrapha zonder waarde zijn.  Zelfs de meest minderwaardig vertelt ons iets over de overtuigingen en praktijken van die tijd.  Maar onder de zesenzestig is er een mate van samenhang en consistentie die men zou verwachten van documenten die beweren de waarheid over God te vertellen.

Dit is de ultieme standaard van canoniekheid.  En door de eeuwen heen zijn boeken die aan deze eis voldoen, erkend als “meetbaar”.

Wat het Nieuwe Testament betreft, zijn Katholieken en Protestanten het er grotendeels over eens dat de canonieke boeken de traditionele zevenentwintigste zijn.  Wat het Oude Testament betreft, zou er een goede reden zijn om de Katholieke Hiëronymus, de Protestantse Luther en de interkerkelijke Bijbelgenootschappen te volgen door de negenendertig boeken van de Hebreeuwse canon te erkennen als de boeken die ons vertrouwen het meest waardig zijn.

Deze zesenzestig boeken, waarvan sommige nog niet zijn geschreven toen Paulus en Timoteüs samenwerkten, geven allemaal het bewijs dat ze behoren tot de Schriften die worden beschreven als “geïnspireerd door God”, “die de waarheid onderwijzen” en die leiden tot “vertrouwen in Christus Jezus” (2 Timoteüs 3:15,16, GNT).

Maar er zijn nog andere vragen die men zou kunnen stellen over de betrouwbaarheid van deze oer boeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *