11. GOED NIEUWS OVER HET OORDEEL

Zoals een gelovige zich mag verheugen in zijn vrijheid om God zonder vrees te aanbidden, zo mag zijn oog vallen op deze tekst in de Brief aan de Hebreeën: “Want indien wij opzettelijk in de zonde volharden nadat wij de kennis der waarheid hebben ontvangen, blijft er geen offer voor de zonden over: alleen een angstaanjagende verwachting van de Judaïsatie en een vurig vuur dat Gods vijanden zal verteren” (Hebreeën 10:26, 27, NEB).

Terwijl de gelovige nadenkt over het grimmige belang van deze woorden, kan hij er bij stilstaan om zichzelf te herinneren aan de bemoediging in de brief van Johannes, dat de man die de waarheid heeft aanvaard de dag des oordeels onbevreesd tegemoet kan zien (1 Johannes 4:16-19).  Met deze geruststelling is hij bereid om verder te lezen in de tekst uit de Hebreeën.

“Indien mens de wet van Mozes tenietgedaan heeft, wordt hij zonder medelijden met het bewijs van twee of drie getuigen gedood.  Denkt u eens, in hoe veel zwaarder een straf is die de mens zal verdienen die de Zoon van God, die het bloed van het verbond waarmee hij is ingewijd heeft vertrapt, en de genadige Geest van God heeft beledigd!  Want wij weten wie het is die heeft gezegd: ‘Gerechtigheid is de mijne; ik zal u vergelden’; en opnieuw: ‘De Heere zal Zijn volk oordelen’. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God” (Hebreeën 10:28-31, NEB).

Het lijkt duidelijk uit deze verzen dat de verschrikkingen van het oordeel zijn voorbehouden aan de zondaar — in het bijzonder degene die ervoor kiest om te volharden in zijn zondigen nadat hij de waarheid heeft gekend.  Maar we hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God (zie Romeinen 3:23).  Is er goede nieuws over het oordeel?

In de eerste plaats helpt het om te kijken naar de Bijbelse beschrijving van de zonde.  Dezelfde apostel die spreekt over het naderen van het oordeel zonder vrees, definieert de zonde als “de overtreding van de wet” (1Johannes 3:4, KJV).  Een nauwkeurigere vertaling van het Grieks van Johannes zou het ene woord zijn, wetteloosheid.  Zoals de Revised Standard Version het zegt: “En ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.”

Zonde is niet zozeer een tekortkoming in het naleven van deze of gene bepaalde plicht.  Het is eerder een geest van de wetteloosheid, een houding van opstandigheid, een onwil om naar God te luisteren of zijn instructies op te volgen.

Maar is het zo dat in de dag des oordeels ons gedrag onderzocht zal worden en gemeten zal worden aan Gods wet?  Na de vele verspilde jaren van zijn leven te hebben onderzocht, kwam Salomo tot deze conclusie:  “Vrees God en houd u aan Zijn geboden, want dit geld voor alle mensen.  God zal namelijk elke daad in het oordeel brengen, met alles watverborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad” (Prediker 12:13, 14).

Johannes werd de scène van het oordeel getoond. “Toen zag ik een grote witte troon, en Hem die daarop zat.  Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,  overeenkomstig hun werken” (Openbaring 20:11, 12).

Paulus herinnerde de gelovigen eraan dat “wij allen voor de rechterstoel van God gesteld worden. …Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God” (Romeinen 14:10-12). En in de brief aan de Hebreeën wordt ons geadviseerd om niet te vergeten dat “er niets is dat voor God verborgen kan worden; alles in de hele schepping is blootgelegd en ligt open voor zijn ogen.  En het is aan hem dat wij allen verantwoording moeten afleggen over onszelf” (Hebreeën 4:13, GNT).

Hoeveel verwacht God van ons?  Wie wordt er veilig geacht om tot zijn koninkrijk toe te treden?  Jakobus antwoordt: “Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid” (Jakobus 2:12).  Zoals de vertaling van het Good News het zegt: “Spreek en handel als mensen die geoordeeld zullen worden volgens de wet die ons vrij laat”.

Deze bevrijdende wet wordt duidelijk geïdentificeerd in de brief van Jakobus.  “U zult het juiste doen als u de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: ‘Heb uw naaste lief zoals u uzelf liefhebt’. Maar als u de mensen behandelt naar hun uiterlijke verschijning, bent u schuldig aan de zonde, en de wet veroordeelt u als een wetsovertreder.  Wie één gebod breekt, is schuldig aan het breken van alle geboden.  Want dezelfde die zei: ‘Pleeg geen overspel’, zei ook: ‘Pleeg geen moord’. Zelfs als u geen overspel pleegt, bent u een wetsovertreder geworden als u een moord pleegt” (verzen 8-11, GNT).

De koninklijke wet van de vrijheid is duidelijk dezelfde wet die aan Israël is gegeven te midden van de donder en de bliksem van de berg Sinaï.  Soms wordt gesuggereerd dat de wet van de liefde voor het eerst in het Nieuwe Testament wordt gevonden.  Maar Mozes leerde het volk: “Heb daarom de Heer, uw God, lief met heel hart en ziel en met inzet van al uw krachten” en “Wees niet haatdragend…Heb je naaste lief als jezelf” (Deuteronomium 6:5; Leviticus 19:17, 18).  Mozes ging nog verder: “Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten, en heb hen lief als jezelf” (verzen 33, 34, GNT).

Toen een advocaat aan Jezus vroeg: “Wat is het grote gebod in de wet?” citeerde de Heer eenvoudigweg de leer van Mozes (Matteüs 22:34-40).  Paulus begreep de Decaloog op dezelfde manier.  Na het benoemen van een aantal van de Tien Geboden, vatte hij het samen door te zeggen dat “hij die zijn naaste liefheeft, heeft de gehele wet vervuld….  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling van de wet” (Romeinen 13: 8, 10).

Om ons dan te helpen de betekenis van echte liefde te begrijpen, schreef Paulus 1 Korintiërs 13.  “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronk niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt all dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen” (verzen 4-7, NEB).

Hoe de vertalers van het Nieuwe Testament hebben gezocht naar de beste manier om de betekenis van Paulus’ Griekse woorden in deze beroemde tekst uit te drukken!  Hier is de versie van de Phillips vertaling: “Deze liefde waarover ik spreek is traag om het geduld te verliezen — het zoekt een manier om constructief te zijn.  Het is niet bezittelijk: het wil geen indruk maken, noch koestert het opgeblazen ideeën van zijn eigen belang.

“Liefde heeft goede manieren en streeft geen egoïstisch voordeel na. Het is niet aandoenlijk.  Ze houdt geen rekening met het kwaad of met het leedvermaak over de boosaardigheid van andere mensen.  Integendeel, zij deelt de vreugde van hen die naar de waarheid leven.

“De liefde kent geen grens aan haar uithoudingsvermogen, geen einde aan haar vertrouwen, geen vervaging van haar hoop; zij kan alles overleven.  De liefde faalt nooit.”

Stelt u zich voor dat u leeft in een maatschappij waar het leven van elke burger kan worden beschreven door de Tien Geboden en 1 Korintiërs 13!  Niemand doodt of haat of liegt of steelt ooit; niemand wil zelfs maar iemand kwetsen.  Allen beschouwen elkaar met ongeveinsde liefde, vertrouwen en respect.  Er is geen behoefte aan gevangenissen, geen politie op elke hoek.  Onze vrouwen en dochters kunnen elk uur alleen op straat lopen.  Iedereen is volkomen veilig en vrij.

Daarom wordt Gods wet de koninklijke wet van de vrijheid genoemd.  God vraagt ons niet om iets te doen wat niet voor ons bestwil is.   Hij waardeert niets hoger dan onze vrijheid.  Denk aan de prijs die Hij heeft betaald om ons weer onze vrijheid terug te geven!  Maar er kan geen vrijheid zijn zonder orde en zelfdiscipline, wederzijdse liefde en volledige betrouwbaarheid.

Zonde is een opstandige verwerping van Gods wet.  Zonde is haten, liegen, stelen, bedriegen.  Zonde is arrogant aandringen op het hebben van een eigen wil.  Zonde is hardnekkige onwil om te luisteren naar de genezende woorden van onze Schepper.  Zonde is in wezen een geest van wetteloosheid.

De enige manier waarop God opstandelingen in zijn koninkrijk kon toelaten, zou zijn om de hemel in een gevangenis te veranderen, om zondaars in isolatie te houden, zodat ze elkaar niet zouden kwetsen en vernietigen.  Maar we kunnen erop vertrouwen dat God nooit de vrijheid opgeeft.  In zijn Zoon gaf Hij zijn leven om het universum vrij te houden.  Hij heeft geen plannen om gevangenisbewaker te worden.  Hij heeft zijn trouwe volk een universum beloofd dat vrij is van zonde, een huis van ongeschonden veiligheid en vrede.  We kunnen erop vertrouwen dat hij voor altijd zal aandringen op gehoorzaamheid aan de koninklijke wet van de vrijheid.  Dit zal ons niet van onze vrijheid beroven.  Het waarborgt onze vrijheid voor alle eeuwigheid.

God kan in zijn koninkrijk alleen mensen toelaten die met alle voorrechten van de vrijheid te vertrouwen zijn.  Daarom biedt het heilsplan meer dan alleen vergeving.  De hemel moet niet worden bevolkt met vergeven misdadigers, maar met transformeerde heiligen.  Daarom zei Jezus tegen Nikodemus dat hij zich moest bekeren, om zo’n verandering van hart en leven te krijgen dat het lijkt alsof hij helemaal opnieuw geboren is (zie Johannes 3:1-10).

Jezus legde uit dat deze wonderbaarlijke ervaring van genezing het werk is van de Heilige Geest, de Leraar van de liefde en de waarheid.  En Johannes beschreef hoe wij kunnen vertellen of de genezing is begonnen: “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet” (1 Johannes 3:9) .  Of preciezer gezegd uit de Griekse: “Wie uit God geboren is, zondigt niet” (NIV).  Phillips vertaalt het: “De mens die werkelijk Gods zoon is, beoefent de zonde niet”. Zoals Johannes in vers 6 zegt: “De mens die ín Christus leeft’ zondigt niet gewoonlijk” (Phillips).

Zonde is wetteloosheid, opstandigheid. Doorgaan in een staat van gewone wetteloosheid betekent dat men zich nog steeds verzet tegen de waarheid, nog steeds niet bereid is om te vertrouwen en God te laten genezen.  Maar in de persoon die herboren is, heeft vertrouwen in God de plaats ingenomen van opstandigheid, is er liefde in plaats van wetteloosheid, is er een verlangen om volledig genezen te worden.

Johannes legt verder uit dat we “kunnen weten dat we van de dood naar het leven zijn overgegaan, omdat we onze broeders liefhebben” (1 Johannes 3:14, NIV).  De eerste symptomen van de genezende verlossing is een nieuwe achting en liefde voor onze medemensen.  Zonder deze liefde hebben wij reden om de oprechtheid van onze bekering in twijfel te trekken — ondanks onze geloofsbelijdenis in God. “Als iemand zou zeggen: ‘Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, die hij niet gezien heeft” (1 Johannes 4:20).

Mijn moeder citeerde dit vers toen wij kinderen nog thuis waren.  Aangezien ik de oudste van vier broers was, leek het erop dat zij deze woorden meestal op mij richtte.  De logica leek altijd niet te ontkomen.

Deze verandering die plaatsvindt in de gelovige is zo’n cruciaal keerpunt in zijn leven dat Jezus zei dat het gevierd en bevestigd moest worden door een passende ceremonie.  Hij instrueerde dat zijn volgelingen gedoopt moesten worden.  In feite maakte hij dit deel van zijn Grote Opdracht om het evangelie naar de hele wereld te brengen. (Matteüs 28:19).

Paulus geeft zijn uitleg van deze dramatische ceremonie (zie Romeinen 6:1-11).  De doop, zo legde hij uit, vertegenwoordigt de begrafenis van oude gewoontes van de zonde, het einde van een opstandig gebrek aan vertrouwen, de erkenning dat het de dood van de Zoon van God heeft gekost om de zonde weg te nemen.  Dan, zoals Christus opstond uit het graf en terugkeerde naar zijn Vader, zo stijgt de Christen op uit het water van de doop tot een nieuwe levenswijze.

De eerste Christenen symboliseerden deze ervaring door ondergedompeld te worden in het water.  In de loop der jaren zijn andere methoden op grote schaal overgenomen als handiger.  Het is veelzeggend om deze constatering in de notities van de Katholieke vertaling van het Nieuwe Testament uit 1956 door Kleist en Lilly op te merken.  De verwijzing is naar de verklaring van St. Paulus over de doop in Romeinen 6:3 : “De heilige Paulus verwijst naar de manier waarop de doop gewoonlijk in de primitieve kerk werd gegeven, door onderdompeling.  De afdaling in het water is suggestief voor de afdaling van het lichaam in het graf, en de opstijging is suggestief voor een verrijzenis naar een nieuw leven”.

Hoe zit het met de gelovige die onzorgvuldig in de zonde valt, die op onbewaakte momenten enkele van dezelfde oude eigenschappen onthult die hij zozeer betreurde bij de gelegenheid van zijn doop?  Betekent dit dat hij zich nooit heeft bekeerd?

Johannes antwoordde hierop toen hij aan worstelende beginners schreef: “Ik schrijf u, mijn kinderen, deze dingen om u te helpen de zonde te vermijden.  Maar indien een mens zou zondigen, denk er dan aan dat onze Voorspreker voor de Vader, Jezus Christus is en Hij is de Rechtvaardige, en Hij is die persoonlijke verzoening voor onze zonden” (1 Johannes 2: 1,2, Phillips).

Zelfs Mozes, degene die van aangezicht tot aangezicht met God sprak, verloor zijn humeur in zondige hoogmoed, slechts een paar stappen tot het Beloofde Land.  Maar Mozes was geen ongelovige rebel.  Hij was een van de beste vrienden die God ooit op deze zondige aarde had.  Hoe Mozes zich bekeerde van wat hij had gedaan!  Juist toen God zich aan zijn mopperaars wilde openbaren als de genadige verstrekker van al hun behoeften — ondanks al hun ondankbare klachten — stelde Mozes door zijn boosheid God verkeerd voor als onvergeeflijk en streng.

En God zei tot Mozes: “Want … u was mij ontrouw in het bijzijn van het volk Israël … {[en]} u hebt mij onteerd in het bijzijn van het volk, … u zult het land dat ik het volk Israël geef niet binnengaan” (Deuteronomium 32:51, 52, GNT).

God kon zo een pijnijke zonde niet goedkeuren.  Een misleiding van de waarheid over God is de meest schadelijke van alle zonden.  Maar hoe heeft God zijn berouwvolle vriend getroost en geëerd!  Hij nam Mozes meer dan ooit tevoren in vertrouwen toen zij samen over de toekomstplannen spraken.  De Bijbel zegt dat God zelf eindelijk zijn oude vriend heeft begraven (Deuteronomium 34:6), en dat hij daarna snel terugkwam om hem naar de hemel te brengen (Judas 9).  Jaren later, toen Jezus hier op zijn eenzame zending was, vroeg God aan Mozes, zijn vertrouwde vriend, om naar beneden te komen en zijn Zoon te bemoedigen! (Zie Matteüs 17:1-8).

Dit is de God die wij in het oordeel onder ogen zien.  Aan zijn zijde staat degene die genadig was voor Petrus, Maria en Simon, en zelfs voor Judas.  Johannes noemt hem onze “advocaat bij de Vader” (1 Johannes 2:1).  Paulus beschreef hem als voorspraak in onze naam (Romeinen 8:34; zie ook Hebreeën 7:25).

Maar Jezus vertelde zijn discipelen dat hij niet hoefde te pleiten bij de Vader om vrijgevig te zijn voor zijn kinderen.  “Ik beloof niet te bemiddelen met de Vader voor u, want de Vader heeft u zelf lief” (Johannes 16:26,27 Goodspeed).  Zou Jezus met de Heilige Geest smeken?  Paulus beschrijft de derde persoon van de Godheid als het zich aansluiten bij de Vader en de Zoon in het werken voor ons: “En evenzo komt ook de de Geest onze zwkheden te hulp,  want wij weten immers niet wat we bidden zullen zoals het behoort, de Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8:26).

Het Goede Nieuws is dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie aan onze kant staan in het oordeel.  Zoals zij één zijn met elkaar, zo zijn zij één met alle trouwe gelovigen in de ontmoeting met de beschuldigingen van onze gemeenschappelijke vijand (zie Johannes 17:20-23).

Want we hebben een vijand in het oordeel.  Johannes noemt hem “de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God” (Openbaring 12:10, NIV).  Zoals Satan God voor het hemelse concilie beschuldigde, zo beschuldigt hij nu Gods volk.  Hij beschuldigde Job voor het hemelse concilie (Job 1:8-11) en Jozua, de hogepriester, in de tegenwoordigheid van de Heere (Zacharia 3:1,2).

Satan kent alle zonden die hij ons heeft verleid om te begaan, en hij kan deze voor de engelen presenteren als bewijs dat we niet geschikt zijn om gered te worden.  Als hij vernietigd moet worden, stelt hij dat de gerechtigheid eist dat ook de zondaars omkomen.

Wie zou ons tegen zulke beschuldigingen verdedigen?  Toen Satan God beschuldigde, werd hij gedwongen te liegen.  Wanneer hij onze zonden verhaalt, spreekt hij de waarheid.

Paulus beantwoordt deze vraag in zijn brief aan Rome: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zal niet hij die zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem nie alle dingen schenken?  Wie kan een aanklacht inbrengen tegen de uitverkorenen van God?  God spreekt hen oprecht uit; wie kan hen veroordelen?  Christus Jezus die gestorven is, of liever gezegd, die uit de dood is opgewekt, is aan God’s rechterhand, en pleit eigenlijk voor ons” (Romeinen 8:31-34, Goodspeed).

God sprak Job uit als een “volmaakt en oprecht” mens, niet omdat hij een zondeloos leven had geleid, maar vanwege zijn vertrouwen en geloof.  Satan mocht Job tot het uiterste beproeven, maar Job kon nog steeds in vertrouwen roepen: “Hoewel hij mij doodt, zal ik toch op hem vertrouwen” (Job 13:15, KJV).  God had in de hoorzitting van het hemelse concilie voorspeld dat Job hem nooit in de steek zou laten, en Job eerde het vertrouwen dat God in hem stelde.

Wat God zoekt is vertrouwen.  Als wij beoordeeld zouden worden, zoals Satan aandringt, op het verslag van onze zondige levens, zou geen enkele persoon op deze planeet het oordeel kunnen doorstaan.  God is echter niet bezorgd over ons zondig verleden, maar over het soort mensen dat we nu zijn.

Zijn we teruggewonnen om Hem te vertrouwen? Zijn we bereid om te luisteren en Zijn vergeving te aanvaarden?  Vertrouwen we Hem genoeg om Hem toe te laten ons te genezen?  Hebben wij, net als David, de Heilige Geest verwelkomd om nieuwe harten en juiste geesten in ons te scheppen?  Kunnen wij worden vertrouwd met de voorrechten van de vrijheid en het eeuwige leven?

Is alle opstandigheid verdwenen en heeft de liefde haar plaats ingenomen?  Als er meer verlichting is gekomen, zeggen wij dan altijd ja tegen de waarheid?  Want we moeten nog veel leren over onze Oneindige God.  Wij mogen dan zo weinig theologie kennen als de dief aan het kruis; maar als wij Christus liefhebben, bewonderen en vertrouwen zoals Hij die kruisigingsdag deed, zijn wij veilig om aan het koningshuis toe te geven (zie Lukas 23:39-43).  Net als Maria zal het ons grootste genoegen zijn om aan Jezus’ voeten te zitten en ons meer over de Vader te horen vertellen.

De mensen die Christus niet kan verdedigen in het oordeel zijn degenen wiens leven nog steeds nauwkeurig wordt beschreven door de verslagen van hun zondig verleden.  Er is geen echte verandering geweest.  Zij verkiezen de duisternis boven het licht, de leugens van Satan boven de waarheid.  Zij hebben het Goede Nieuws verworpen.  Hun opstandigheid is niet genezen.

Jezus legde aan Nikodemus uit dat er niets willekeurigs aan het oordeel is.  Alles hangt af van hoe ieder mens ervoor kiest om te reageren op de waarheid.  God verlangt ernaar om elk van zijn kinderen te redden, maar de beslissing om hem te vertrouwen is aan ons.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet sterft, maar eeuwig leven heeft.  Het was niet om de wereld te oordelen dat God zijn Zoon naar de wereld stuurde, maar om door Hem de wereld behouden zou worden.

“Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun daden waren slecht.  Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn daden bekend worden.  Wie de wwarheid doet, komt tot het licht, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet” (Johannes 3:16-21, NEB).

Later legde Jezus zijn discipelen nog verder uit dat de vraag in het oordeel is of we er wel of niet voor gekozen hebben om op God te vertrouwen: “Wie in Mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die Mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft.  Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat niemand die in mij vertrouwent niet meer in de duisternis is.  Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, ben ik niet zijn rechter; ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.  Er is een rechter voor de man die mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt; het woord dat ik heb gesproken zal zijn rechter zijn op de laatste dag” (Johannes 12:44-48, NEB).

Als het oordeel voorbij is, keert God zich droevig af van hen die hem nog steeds als onbetrouwbaar afwijzen.  Zij blijven liever in de duisternis, maar hebben de kracht van het zicht verloren.  Meer openbaring, meer overtuigingskracht, meer discipline — niets zou nog van nut zijn.  Dit is de betekenis van de waarschuwing in Hebreeën 10:26, 27: “Indien wij opzettelijk doorgaan met zondigen nadat de waarheid aan ons bekend is gemaakt, … is het enige wat overblijft het wachten in angst voor het komende oordeel en het woeste vuur dat hen die zich tegen God verzetten, zal vernietigen! (GNT).  Over zulke bevestigde opstandelingen roept de Vader zoals hij dat in de dagen van Hosea deed: “Als een onwillige koe verzet Israël zich….Ephraim is verbonden met afgodsbeelden, laat hem alleen” (Hosea 4:16, 17).

Als dit een willekeurige, wettige beslissing zou zijn, zouden verloren zondaars kunnen hopen om ” te onderhandelen” met God, om te “pleiten” met de Heere.  Jezus voorspelde dat sommigen zullen opstaan in de opstanding van de goddelozen en ontsteld zullen zijn om te merken dat ze niet onder de geredden zijn.  Zij smeken de Heiland: “Heer, Heer, doe voor ons open.  Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en demonen in uw naam uitgedreven en werken velen in uw naam?  Denk aan alle tienden die we hebben betaald, aan alle offers die we hebben gegeven — genoeg voor maar veel toegangskaarten voor het koninkrijk!

Maar de Heer antwoordt treurig genoeg: “Ik weet wat u hebt gedaan.  Maar u deed het allemaal om de verkeerde reden.  U hebt mij alleen gediend omdat u mij vreesde als willekeurig, onvergeeflijk en streng.  Ga weg! Ik heb u nooit gekend.  We zijn nooit echt vrienden geweest” (zie Matteüs 7:21-23; 25:11, 12).  En echte vriendschap is de essentiële kwaliteit die God in onze relaties met Hem verlangt.

Meer dan vijfentwintig honderd jaar geleden kreeg de profeet Daniël een visioen van het oordeel in de hemel, en hij schreef deze levendige beschrijving uit:

           

    

 Ik zag dat er, 

                   tronen werden geplaatst

                       en dat de Oude van Dagen zich neerzette;

                  Zijn gewaad was wit als de sneeuw,

                       en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol;

                  Zijn troon bestond uit vuurvlammen,

                        zijn wielen ervan waren laaiend vuur.

                  Een rivier van vuur stroomde

                        en ging voor Zijn aangezicht uit.

                  Duizendmaal duizenden dienden Hem,

                        en tienduizendmaal tienduizenden stonden

                                       voor Zijn aangezicht.

                           Het gerechtshof hield zitting

                       en de boeken werden geopend.

                    Ik keek toen in de nachtvisioenen,

                  En zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand

                       als een Mensenzoon,

                 Hij kwam tot de Oude van dagen

                       en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.

                   Hem werd gegvenheerschappij,

                       eer en koningschap,

                   en alle volken, natiën en talen,

                                      moesten Hem vereren.

                   Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij,

                       die Hem niet ontnomen zal worden,

                                en Zijn koningschap 

                        zal niet te gronde gaan.

                                                              — Daniël 7:9, 10, 13, 14.

Deze geweldige beschrijving zou angstaanjagend zijn als we het Goede Nieuws niet kenden.  Jezus is er, zijn menselijke vorm herinnert de toeschouwers aan wat Hij heeft gedaan om de beschuldigingen van Satan het zwijgen op te leggen en ons, zondaars, terug te winnen in het vertrouwen.  En terwijl we naar de Vader kijken die daar in zijn vreselijke majesteit zit, klinken die prachtige woorden van onze Heer in onze oren: “Als u Mij hebt gezien, hebt u de Vader gezien.  Het is niet nodig dat Ik Hem voor u smeek, want de Vader houdt van u zoals Ikzelf.”

We kunnen erop vertrouwen dat God onze vriend is in het oordeel.  Als onze Vader is Hij jaloers op onze reputatie.  We hoeven die optekeningen over onze zonden niet te vrezen.  Hij zou ze graag als irrelevant en vervallen afdoen.  Hij vraagt alleen van ons vertrouwen – dat we hem genoeg liefhebben en vertrouwen om hem ons te laten vergeven, en ons te laten genezen, en ons het eeuwige leven te geven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *